Sådan er gennemsnitsprisen beregnet

Her kan du læse mere om, hvordan gennemsnitspriserne og CO2-udledningerne pr. 100 km på fossile brændstoffer og alternative drivmidler for udvalgte bilsegmenter beregnes.

Metode til sammenligning af priserne på fossile brændstoffer og alternative drivmidler

Metoden til sammenligning af priserne på fossile brændstoffer og alternative drivmidler er bestemt af Europa-Kommissionen og er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/732 af 17. maj 2018 om en fælles metode til sammenligning af enhedspriserne for alternative brændstoffer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. okt. 2014 om etablering af infrastruktur om alternative brændstoffer.

Metoden fastlægger den grundlæggende beregningsmodel bag den vejledende sammenligning af priser på fossile brændstoffer og alternative drivmidler. Beregningen tager udgangspunkt i udvalgte personbiler, der er solgt i Danmark, og som er sammenlignelige men anvender forskellige drivmidler.

Efter denne metode udtrykkes gennemsnitspriserne på fossile brændstoffer og alternative drivmidler for udvalgte bilsegmenter, som et beløb i danske kroner pr. 100 km.

Gennemsnitsprisen for udvalgte bilsegmenter pr. 100 km kaldes en FPC-price (Fuel Price Comparison).

Regnestykket bag FPC-priser

Beregning af de gennemsnitlige priser på fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 100 km for udvalgte bilsegmenter (FPC-priser) baseres på to faktorer:

  1. Brændstofforbrug eller drivmiddelforbruget for køretøjer pr. 100 km som anført i køretøjernes typegodkendelsesattest
  2. Gennemsnitlige brændstofpriser eller drivmiddelpriser

De gennemsnitlige priser på fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 100 km for udvalgte bilsegmenter (FPC-priser) beregnes efter følgende formel:

FPC - pris (
DKK
100 km
) = brændstofforbrug (
brændstofenhed
100 km
) x gennemsnitlige brændstofpris (
DKK
brændstofenhed
)

 

Brændstofforbrug

For at gennemføre FPC-beregningen er første skridt at udvælge køretøjer, så brændstofforbrugsværdierne kan beregnes. Da det ikke er muligt at gennemføre beregningerne for alle tilgængelige køretøjer i Danmark, segmenteres køretøjerne; de inddeles altså i bilklasser, og de gennemsnitlige priser på fossile brændstoffer og alternative drivmidler vises derfor for de udvalgte bilklasser.

Færdselsstyrelsen segmenterer hvert kalenderår solgte køretøjer i Danmark. Segmenteringen tager afsæt i følgende bilsegmenter, som også anvendes af Europa-Kommissionen:

A: Mikro

B: Lille

C: Mellem

D: Stor

E: Premium

F: Luksus

J: SUV

M: MPV

S: Sport

 

SUV-underklasse

J: SUV B – Lille

J: SUV C – Mellem

J: SUV D – Stor

J: SUV E – Premium

J: SUV F – Luksus

J: SUV X – Offroad

 

MPV-underklasser

M: MPV C – Mellem

M: MPV D – Stor

M: MPV E – Premium

M: MPV F – Luksus

Køretøjerne, der inddrages i Færdselsstyrelsens segmentering, omfatter kun mono-fuel (køretøjer, som kun benytter én type drivmiddel), elektriske- og brændselscellekøretøjer, mens ombyggede, flex-fuel- og hybridkøretøjer ikke er medtaget. Mild-hybrider behandles som mono-fuel køretøjer.

Data om solgte køretøjer stammer fra Bilstatistik.dk og er fra perioden den 1. januar 2023 til den 31. december 2023. For at se en komplet liste over nyregistrerede køretøjer solgt i Danmark i 2023 klik her. For at se en liste over de køretøjer, som er indgået i beregningerne bag prissammenligningen klik her.

Færdselsstyrelsen evaluerer hvert kalenderår, under hensyn til en eventuel europæisk udvikling, den anvendte segmenteringsmetode og segmenteringsklasser.

For hvert bilsegment udvælges en top-5 af de bedst sælgende biler pr. brændstoftype eller drivmiddeltype i det foregående kalenderår. Dette gøres på model-niveau, hvor alle tilgængelige varianter indgår. I den situation, hvor der ikke er fem bilmodeller tilgængelig på det danske marked (eksempelvis brint) kan beregningsgrundlaget være mindre end 5 bilmodeller.

For de fem bedst sælgende biler beregnes et salgsvægtet gennemsnitligt brændstofforbrug for hver bilmodel med dertilhørende varianter.

På baggrund af de fem salgsvægtede gennemsnitlige WLTP-værdier beregnes det samlede salgsvægtede gennemsnitlige WLTP-forbrug pr. drivmiddeltype pr. bilsegment. Målemetoden Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) bruges til at måle en bils officielle brændstofforbrug. Målingen bliver foretaget i et laboratorie med en fastsat standardmetode.

Du kan læse mere om målemetoder for bilers brændstofforbrug her.

Gennemsnitlig drivmiddelpris

Estimeringerne af de gennemsnitlige brændstof- og drivmiddelpriser for udvalgte brændstoffer og drivmidler opgøres i danske kroner pr. konventionel enhed for det foregående kalenderkvartal.

For de udvalgte fossile brændstoffer beregnes de gennemsnitlige priser på baggrund af gældende listepriser i det foregående kalenderkvartal. Listeprisen er dagsprisen på brændstof, som udregnes efter de internationale markedsvilkår.

For de drivmidler, hvis priser ikke er skiftende på daglig basis, beregnes den gennemsnitlige drivmiddelspris på baggrund af fastprisen på drivmidlet.

For el beregnes tre gennemsnitlige priser; én gennemsnitspris på el ved hjemmeopladning, én gennemsnitspris på opladning ved offentligt tilgængelige ladestandere med en effekt på mellem 11-50 kW og én gennemsnitspris på opladning ved offentligt tilgængelige lynladere på en effekt mellem 150-350 kW.

Den gennemsnitlige pris på el ved offentligt tilgængelige ladestandere beregnes på baggrund af udbudspriserne på el pr. kWh i det foregående kalenderkvartal.

Den gennemsnitlige pris på el pr. kWh ved hjemmeopladning beregnes på baggrund af el-leverandørernes udbudspris og med en antagelse om et årligt forbrug for en gennemsnitlig husstand, som er fastsat af Forsyningstilsynet.

Metode til udregning af CO2 -udledninger på fossile brændstoffer og alternative drivmidler

I prissammenligningstabellen kan du ud over gennemsnitsprisen på udvalgte drivmidler også se to forskellige CO2-tal for udvalgte drivmidler.

Det ene CO2-tal dækker over den direkte CO2-udledning i gram pr. 100 km under kørsel for udvalgte bilsegmenter. CO2-tallet er beregnet på baggrund af et vægtet gennemsnit for CO2-udledningen for det pågældende bilsegments top-5 mest solgte biler ved hjælp af WLTP-tal. Du kan læse mere om målemetoden WLTP her.

Det andet CO2-tal er et udvidede CO2-tal, som dækker over både udvinding og produktionen af drivmidlerne samt udledninger under kørsel. Dette CO2-tal udregnes som forventede vugge-til-grav udledninger for 2023 baseret på de faktiske brændstofdata fra 2021. Tallet er beregnet af Energistyrelsen på vegne af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Du kan læse mere om metoden for udregningerne af det udvidede CO2-tal her.

Forklaring af data

Det bedst sælgende bilsegment vises i den første kolonne af tabellen. Færdselsstyrelsen har udvalgt bilsegmenterne i kolonne to og tre. Segmenterne er valgt med henblik på bredest mulig repræsentation af udbredte køretøjer i Danmark i 2023 på tværs af forskellige drivmidler. Beregningerne er baseret på data fra Bilstatistik.dk, senest opdateret den 31. december 2023.

I år 2023 blev der samlet indregistreret 138.912 køretøjer. Af disse var det segment, der blev solgte flest biler i segment J: SUV C - Mellem med 30.440 køretøjer.

Gennemsnitspriserne er beregnet ud fra de solgte personbiler i 2023, hvor gennemsnitsprisen er baseret på drivmiddelsforbruget for de fem bedst sælgende biler indenfor hvert segment, på tværs af drivmidler, mens drivmiddelspriserne er baseret på gennemsnitlige drivmiddelpriser indberettet af branchen.

I tabellen indgår to CO2-tal. Det første tal dækker over CO2-emissioner og brændstofforbrug under kørsel. Det andet tal dækker over CO2-emissioner ved udvinding og produktion af drivmidlet samt brændstofforbrug under kørsel. Dette CO2-tal udregnes som forventede udledninger for 2023 baseret på de faktiske brændstofdata fra 2021. Du kan læse mere om metoden for udregningerne af det udvidede CO2-tal her.

Drivmiddel Gennemsnitspris Segment
Benzin 14,10 DKK pr. l J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
Diesel 12,94 DKK pr. l J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
Gas 18,13 DKK pr. kg
Brint D: Stor
El hjemmeopladning 2,92 DKK pr. kWh J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
El offentlig opladning 3,13 DKK pr. kWh J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
El offentlig lynopladning 3,89 DKK pr. kWh J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille